Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Pedagogika


Jolanta Sukovienė
 
Muzikos pradžiamokslis
 
5,64 Eur
ISBN9955-519-56-8
          Tai mokymo(si) medžiaga, skirta muzikos rašto ir natų skaitymo pradmenims formuoti. Šio darbo paskirtis - padėti išmokti elementariosios muzikos teorijos kursą. Muzikos mokymo ir mokymosi medžiagos rinkinyje pateikiamos muzikinių garsų, ritmo, metro, tempo ir dinamikos, dermių ir tonacijų, intervalų, grojimo įgūdž ...
  
>> Daugiau...


Jolanta Sukovienė,
Kristina Beliavskaja
 
Pasaulio tautų liaudies dainos vaikams
 
7,31 Eur
979-0-706297-00-2
        Knygoje pateikiamos 36 originalios amerikiečių, anglų, čekų, graikų, kubiečių, vokiečių ir kitų tautų dainelės vaikams. Pateikiamų dainų melodija ir ritmas nesudėtingas, dominuoja mažorinės tonacijos.
...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Pedagoginio vadovavimo kompetencija
 
7,55 Eur
ISBN9955-695-45-5
Leidinyje teoriniu ir praktiniu aspektu nagrinėjama pedagoginio vadovavimo kompetencijos sąvoka ir jos taikymo galimybės ugdymo proceso organizavime įvairiose ugdymo institucijose.
 
Pedagoginio vadovavimo kompetencija svarbi analizuojant pedagogines žinias ir pedagogo veiklą. Kompetencija apjungia ugdytojo profesinius gebėjimus ir nuostatas, veiklos strategijas, taip pat ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Priešmokyklinio ugdymo kokybės vadyba: vadovavimas ugdymo programos rengimo strategijai
 
8,39 Eur
978-9955-695-82-0
Ši knyga yra priemonė ugdymo programų kūrimo metodologijai pagrįsti bei jai patikrinti konkrečioje programoje. Taikant šiame darbe ugdymo programų kūrimo metodologiją, siekiama pristatyti ugdymo turinio modeliavimo galimybes, atsižvelgiant į šiuolaikinę vaikystės sampratą, patobulinti arba atnaujinti ugdymo turinio modeliavimo įgūdžius, praplėsti pedagogų patirtį apie ugdymo turinio sudarymą, skatinti kritiškai ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Projektinė veikla ikimokyklinėje, priešmokyklinėje grupėje: teorija ir praktika
 
6,23 Eur
ISBN9955-695-00-5
Metodinė priemonė skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogėms, vyr. auklėtojoms. Leidinyje teoriniu ir praktiniu aspektu yra nagrinėjama projektų metodo sistema ir jos taikymo galimybės organizuojant ugdymo procesą šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje.
 
Edukacinių projektų sistema yra efektyvi ne tik integraciniu požiū ...
  
>> Daugiau...


Milda Andrašiūnienė
 
Socialinio darbo terminų žodynėlis
 
5,04 Eur
ISBN9955-519-70-3
Leidinyje abėcėlės tvarka pateikti svarbiausi ir dažniausiai vartojami socialinio darbo ir socialinės pedagogikos terminai.
 
Metodinė priemonė skiriama Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dieninių ir neakivaizdinių skyrių studentų auditorinėms ir savarankiškoms studijoms.
...
  
>> Daugiau...


Regina Žukienė
 
Studentų savarankiškam darbui skirtos lietuvių kalbos užduotys, testai ir taisyklės
 
3,84 Eur
ISBN9955-519-39-8
Šis lietuvių kalbos savarankiško darbo užduočių ir testų rinkinys skiriamas lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos specialybės studentams, studijuojantiems privalomus praktinės lietuvių kalbos kurso dalykus: rašybą ir žodžių darybą, sintaksę ir skyrybą. Be to, jis tiks ir kitų specialybių studentams, ypač neakivaizdinio skyriaus, studijuojantiems kalbos kultūros kursą, kurio neį ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Švietimo reformos iššūkiai: naujoji strateginė kryptis ir vadovavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigos tobulinimui
 
9,35 Eur
978-9955-695-68-4
Studijų knygoje nagrinėjama aktuali ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadybos transformacijos, kaitos, plėtros, inovacijų valdymo problematika. Šios mokymo priemonės tikslas sistemiškai apžvelgti švietimo reformos kontekste vykstančius pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikloje, įvertinti institucijos vietą globalioje erdvėje ir formuoti strategijas, numatančias naujų valdymo struktūrų diegimą.
  
>> Daugiau...


Larisa Klimovskaja
 
Mano klasika
 
5,04 Eur
978-9955-519-76-8
Rinkinyje "Mano klasika" publikuojamos 45 originalios L. Klimovskajos kompozicijos, parašytos specialiai klasikinio šokio pamokoms. Jos pateikiamos suskirstytos skyriais pagal tradicinę klasikinio šokio pamokų schemą.
 
Pratarmėje pateikiamos metodinės rekomendacijos. Leidinys skiriamas koncertmeisteriams ir choreografijos mokytojams, vedantiems klasikinio šokio pamokas įvairių profilių ir lygių ugdymo įstaigose: ...
  
>> Daugiau...


Vaida Buivydienė,
Regina Žukienė
 
Aiškinamasis svarbiausių literatūros ir kalbos terminų žodynas
 
5,76 Eur
978-9955-519-71-1

Šis „Aiškinamasis svarbiausių literatūros ir kalbotyros terminų žodynėlis“ skiriamas Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dieninių ir neakivaizdinių skyrių studentų, studijuojančių įvairius lietuvių kalbos ir literatūros dalykus, auditorinėms ir savarankiškoms studijoms.

 

Ypač jis tiks Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos ir Gestų kalbos programų ...

  
>> Daugiau...


Milda Andrašiūnienė,
Ilona Jokimavičienė
 
Analizuokime ir spręskime
 
5,11 Eur
ISBN9955-519-69-X
Knyga skirta studentams, studijuojantiems „Socialinės pedagogikos“, „Socialinio darbo“, „Socialinės etikos“, „Ugdymo psichologijos“, „Bendravimo ir konfliktų sprendimų psichologijos“ dalykus, taip pat ir kitas giminingas disciplinas. Ši metodinė priemonė atspindi nūdienos gyvenimo aktualijas.
 
Ji parengta, remiantis autorių pedagogine patirtimi, studentų pedagoginės praktikos metu patirtais į ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Ikimokyklinio ugdymo programos užtikrinimas
 
4,15 Eur
978-9955-695-95-0
Ši knyga yra priemonė ugdymo programų kū rimo metodologijai pagrįsti bei jai patikrinti konkrečioje programoje. Toks poreikis išryškėjo ne tik siekiant spręsti šią problemą teoriniame lygmenyje, bet ir suteikti pagalbą ikimokyklinio ugdymo programų sudarytojams, įgyvendintojams ir vertintojams. Taikant šiame darbe ugdymo programų kūrimo metodologiją, siekiama pristatyti ugdymo turinio modeliavimo galimybes, ...
  
>> Daugiau...


Laima Kyburienė
 
Klasės valdymo psichologiniai aspektai
 
3,60 Eur
ISBN9955-586-91-5
Visiems gerai suprantama, kad mokytojai ir mokiniai beveik pusę savo aktyvaus laiko praleidžia socialinėje aplinkoje, vadinamoje – klasėje, būtent čia ir vyksta nuolatinė sąveika. Mokytojai veikia mokinius, mokiniai – mokytojus, jiems kartu veikiant formuojasi grupė. Mokytojas arba vadovas norėdamas sėkmingai ugdyti mokinius, turi gerai išmanyti ne tik atskirų mokinių asmenybės ...
  
>> Daugiau...


Daiva Žitkevičienė
 
Mokytojas ir mokinys
 
4,08 Eur
ISMNM-706277-01-1
          Leidinio “Mokytojas ir mokinys” tikslas - suteikti galimybę patiems mažiausiems muzikuoti fortepijonu ansamblyje su mokytoju, bendraamžiais, gal būt ir tėveliais. Rinkinį mokytojas ir mokinys sudaro šešiolika nesudėtingų, žinomų ir noriai skambinamų įvairių autorių kūrinėlių ir lietuvių, čekų, prancūzų ir ...
  
>> Daugiau...


Lina Kašauskienė
 
Trys kalėdiniai scenarijai vaikams su CD
 
6,74 Eur
ISBN9955-497-93-9
Knygoje pristatomi trys kalėdiniai scenarijai. Kai kurie spektaklių elementai ar personažai yra sukurti vaikų siūlymu. Visi trys spektakliai skirti pradinukams ir buvo parodyti Vilniaus Senvagės vidurinėje mokykloje.
 
Scenarijuje „Laiko vagys“ didesnis dėmesys skirtas muzikinei veiklai, todėl šalia scenarijaus pateiktos ...
  
>> Daugiau...


Sergejus Neifachas
 
Vaikų ugdymas darželyje: dabartis ir ateities perspektyva
 
5,06 Eur
978-9955-880-05-9
Lietuvos švietimo politika, spartūs edukaciniai pokyčiai ikimokyklinio ugdymo sistemoje keičia vaikų darželio veiklos sampratą. Dabartinė švietimo reforma reikalauja šiuolaikiško, orientuoto į nuolatinę kaitą, kompetencijas, gebančio valdyti ugdymo procesą darželyje ikimokyklinio ugdymo pedagogo.
 
Išsakyti iššūkiai paskatino šios knygos autorių ...
  
>> Daugiau...


Birutė Zabarauskienė
 
English for students of social work and social pedagogics
 
6,00 Eur
978-9955-880-36-3
Anglų kalbos mokymo medžiaga socialinio darbo bei pedagogikos studentams yra parengta atsižvelgiant į studentų, baigusių vidurinę mokyklą, anglų kalbos mokėjimo lygį.
        1-ojoje dalyje yra nemažai tekstų, skirtų studentams – būsimiems socialiniams darbuotojams bei socialiniams pedagogams susipažinti su profesine terminologija, reikalinga jų būsimoje veikloje. Todėl pristatomos iš ...
  
>> Daugiau...


Asta Pūslienė,
Saulė Dirsienė
 
Kalėdinė pasaka su CD (A4)
 
5,52 Eur
978-9955-497-63-7
Knygelėje pateikiamos rekomendacijos pedagogams, kurie norėtų su vaikais pastatyti spektaklį. Taip pat pateiktas autorių kelis kartus tobulintas ir išbandytas scenarijaus variantas, muzikos mokytojos-metodininkės S.Dirsienės specialiai šiam spektakliui sukurtos dainelės ir kompaktinė plokštelė, kurioje įrašytos instrumenti ...
  
>> Daugiau...


Jolita Lubienė
 
L'adolescence et ses problemes
 
5,55 Eur
978-9955-880-40-0
Leidinys „Paauglystė ir jos problemos“ - tai mokymo(si) medžiaga prancūzų profesinei kalbai lavinti ir gilinti. Ji skirta socialinės pedagogikos bei socialinio darbo studentams.
Mokomoji knyga sudaryta iš keturių dalių su savikontrolės ir diskusiniais klausimais, leksikos užduotimis bei profesiniu žodynu: paauglystė 13 - 19 metai; rūkymo žala; alkoholio žala; toksinės medžiagos: vaistai ir ...
  
>> Daugiau...
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“