Į pradžią Be pavadinimo Apie mus Spauda ir leidyba Originalios dovanos Print on demand Kontaktai
 
Mokomoji literatūra :: Ekonomika


Kazimiera Petrauskienė,
Romualdas Bartaška
 
Apskaita biudžetinėse įstaigose. II laida
 
6,15 Eur
978-9955-519-73-7
Leidinio tikslas – apžvelgti šiuo metu biudžetinėse įstaigose taikomą apskaitą. Sudarant knygą naudoti dabar galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Finansų ministerijos ir savivaldybių įsakymai, potvarkiai ir kiti norminiai aktai bei įvairių biudžetinių įstaigų praktinio darbo patirtis.
 
Leidinyje vartojami terminai ir sąvokos yra paimti ...
  
>> Daugiau...


Jonas Žaptorius
 
Apskaitos uždavinynas
 
6,51 Eur
ISBN9955-695-09-9
       Apskaitos aplinka labai sparčiai keičiasi ir perėjimas prie asmeninių kompiuterių, išaugęs visuomenės domėjimasis mokesčių politika bei aktyvus pasaulinės ekonomikos globalizacijos procesas veikia apskaitos tikslus ir esmę.
 
Save gerbiantis pilietis, lygiai kaip ...
  
>> Daugiau...


Ona Gudaitienė
 
Buhalterinė apskaita
 
6,32 Eur
ISBN9955-519-53-3
  Šioje knygoje glaustai bei aiškiai apžvelgiami ir išaiškinami bendrieji buhalterinės apskaitos pagrindai . Mokomojoje knygoje aiškinamas apskaitos organizavimas įmonėje, piniginio turto apskaita, atsargų apskaita, ilgalaikio turto apskaita, darbo apmokėjimo apskaita, sąnaudų apskaita, pajamų apskaita, nuosavo kapitalo apskaita, įmonės veiklos rezultatai ir jų paskirstymas bei finansinė atskaitomybė. - Knygos prieduose ...
  
>> Daugiau...


Ilona Skačkauskienė,
Laima Šapalienė
 
Mokesčiai. Uždavinynas
 
3,00 Eur
ISBN9955-519-32-0
Šios praktikumų užduotys skirtos ekonomikos specialybių studentams, studijuojantiems „Mokesčių“ dalyką pagal neuniversitetinių studijų programą. Užduočių sąlygos parengtos pagal mokesčių įstatymų, jų komentarų, seminarų bei kitų šaltinių medžiagą. Pasikeitus mokesčių įstatymams bei tvarkomiesiems norminiams aktams, užduočių sąlygos gali neatitikti sprendimo dieną esančių įstatymų reikalavimų, todėl ...
  
>> Daugiau...


Laimutė Gegieckienė,
Aldona Graikšienė
 
Verslumas
 
11,53 Eur
978-9955-880-24-0
       Mokymosi priemonė „Verslumas“ parengta pagal smulkiojo verslo organizatoriaus rengimo standartus, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą bei kt. dokumentus. Mokymosi priemonėje atskleidžiama verslumo svarba šiuolaikinėje aplinkoje, jo esmė ir nauda ne tik visuomenei bet ir besimokančiajam.
 
  
>> Daugiau...


Jovita Sadauskienė
 
Taikomoji matematika.Tiesinė algebra
 
4,08 Eur
ISBN9955-519-62-2
Ši mokomoji knyga skirta Vilniaus kolegijos studentams, pasirinkusiems ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties studijas. Mokomoji knyga parengta pagal Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete dėstomą Matematikos programą ir skirta vienos programos dalies – tiesinės algebros – studijoms.
 
Leidinyje atsižvelgiama į Kolegijos studijų programas, jų taikymą ir ...
  
>> Daugiau...


Jovita Saldauskienė
 
Taikomoji matematika II laida
 
5,04 Eur
ISBN9955-519-42-8
Ši mokomoji knyga - matematikos mokymosi rinkinys, skirtas studijuojantiems ekonomines bei kitas nematematines studijų programas. Knygą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje nagrinėjamos funkcijos, funkcijų ribos, eilutės, funkcijų tolydumas, antrojoje - diferencialinis skaičiavimas, trečiojoje - integralinis skaičiavimas.
 
Dalys suskirstytos į smulkesnius skyrelius. Skyrelių ...
  
>> Daugiau...


Olga Buckiūnienė
 
Valstybės ir tarptautiniai finansai
 
4,20 Eur
ISBN9955-519-49-5
Mokomoji knyga skiriama finansų ir ekonomikos specialybių studentams. Besidomintys šiais klausimais skaitytojai galės pagilinti žinias finansų, biudžeto, bankų ir draudimo srityse.
 
Leidinyje apibūdinama valstybės finansų sistema, plačiau nagrinėjama valstybės, tai yra centralizuotų piniginių lėšų fondų sudarymo ir naudojimo tvarka, ...
  
>> Daugiau...


Ona Gudaitienė
 
Apskaitos pradmenys. Uždavinynas
 
3,84 Eur
ISBN9955-519-31-2
Šio uždavinyno tikslas - padėti studentams metodiškai ir efektyviai įsisavinti apskaitos pradmenų dalyką ir ugdyti ekonominį mąstymą. Leidinys skiriamas aukštųjų neuniversitetinių mokyklų studentams, besimokantiems buhalterinės apskaitos, finansų, bankininkystės ir verslo vadybos.
 
Knygą sudaro skyriai apie apskaitinės informacijos ...
  
>> Daugiau...


Ona Buckūnienė
 
Įmonių finansai
 
5,28 Eur
ISBN9955-4918-7-1
Mokomoji priemonė skirta Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentams. Medžiaga suskirstyta į skyrius pagal temas: Įvadas į įmonių finansų valdymą, Finansų valdymo elementai, Kapitalo sudėtis, vertė ir dividendai, Trumpalaikio turto valdymas, Kreditavimas, Investicijos, Finansinio rezultato valdymas, Finansinis prognozavimas, Atsiskaitymų tvarkymas. Rašant darbą buvo naudojamasi įvairiais norminiais aktais ir literatūros šaltiniais. Jie pateikiami leidinio pabaigoje. Taip pat š ...
  
>> Daugiau...


Ana Samuilova,
Jurgita Lieponienė
 
Kompiuterizuota apskaita
 
5,22 Eur
ISBN9955-987-15-4

          Mokomoji knyga yra skirta kolegijų ir kitų aukštųjų mokyklų buhalterinių specialybių studentams, sprendžiantiems uždavinius su buhalterinės apskaitos „STEKAS-apskaita“ moduliais: Didžioji knyga, Pirkimai, Pardavimai. Medžiaga parengta taip, kad ja galėtų naudotis dieninių ir neakivaizdinių studijų studentai, nagrinėjantys problemas, susijusias su ...

  
>> Daugiau...


Rita Puteikienė
 
Verslo ekonomika
 
6,00 Eur
978-9955-519-92-8

Kiekvienas verslo įmonėje ketinantis dirbti vadybininkas turi  būti platesnio profilio specialistas, jo veikla bus sėkminga tik tada, kai jis turės pakankamai ekonominių žinių, mokės rasti reikalingą informaciją, ją tvarkyti ir analizuoti. Gamybos vadybininkams bei smulkių įmonių savininkams reikia suprasti finansų sąvokas, rodiklius, pagrindinius finansų valdymo tikslus bei apskaitos ir įmonės veiklos ...

  
>> Daugiau...


Jovita Saldauskienė
 
Taikomoji matematika. Uždaviniai ir sprendimai
 
7,84 Eur
978-9955-519-90-4

Ši mokomoji knyga - matematikos sąvokų, formulių ir uždavinių rinkinys, skirtas Vilniaus kolegijos studentams, pasirinkusiems ekonomines ar kitas nematematines studijų programas.
Mokomoji knyga parengta pagal Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studijų modulio Matematika programą. Leidinyje atsižvelgiama į kolegijos studijų programą ir akcentuojamas taikomasis matetikos modulio studijų pobūdis. Daugiau dėmesio skiriama taikymams versle ...

  
>> Daugiau...


Jadvyga Jurevičienė,
Vilija Kolaitienė
 
Buhalterinės apskaitos praktinė užduotis nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės, II laida
 
11,10 Eur
ISBN 978-609-8122-18-3
       Tai antrasis pataisytas ir papildytas Buhalterinės apskaitos pagrindų praktinės užduoties leidinys. Jame atnaujinta užduotis, pataisyti pirmajame leidime pasitaikę netikslumai. Naujame leidinyje apskaitos duomenys pateikti eurais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatas.
       Buhalterinės ...
  
>> Daugiau...


Olga Buckiūnienė
 
Finansų teorijos pagrindai
 
6,83 Eur
978-609-436-012-1
       Mokomoji knyga „Finansų teorijos pagrindai“ skirta kolegijų studentams. Autorės nuomone, dar nepakanka mokslinių leidinių apie finansų teoriją, todėl šia knyga galės pasinaudoti ir studijuojantys universitetuose finansus, buhalterinę apskaitą, verslo ekonomiką, draudimą, bankininkystę ir kitas ekonomikos sritis bei norintys pagilinti žinias apie pinigus, finansus, biudžetą, valstybės skolas, tarptautinius finansus. Raš ...
  
>> Daugiau...


Ona Gudaitienė
 
Apskaitos pradmenys III laida
 
6,92 Eur
978-609-436-015-2
Leidinyje pateikiamas įvadinis apskaitos kursas, apibūdinantis svarbiausius apskaitos sistemos elementus, jų esmę ir paskirtį. Įsisavinus šį kursą, studijuojami kiti apskaitos ir su ja susiję dalykai. Šioje knygoje pateikiamas bendras buhalterinės apskaitos apibūdinimas, aptariama turto ir nuosavybės esmė apskaitoje, finansinės atskaitomybės sudėtis ir bendrieji rengimo principai, nagrinėjamos sąskaitos ir dvejybinis įrašas, ūkinių ...
  
>> Daugiau...


Valentina Zemkauskienė
 
Anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų kalbų ekonomikos terminų žodynas
 
18,37 Eur
978-9955-880-95-0
Žodynas skirtas ekonomikos specialybės studentams, dėstytojams, vertėjams bei specialistams, dirbantiems įvairiose ekonomikos srityse. Jis taip pat bus naudingas verslo ir kitų socialinių mokslų studentams ir darbuotojams. Leidinio pagrindą sudaro angliškieji ir lietuviškieji baziniai finansų, buhalterinės apskaitos, bankininkystės, investicijų, draudimo, verslo ekonomikos bei bendrieji ekonomikos terminai.
Žodynas susideda iš dviejų pagrindinių dalių: anglų ...
  
>> Daugiau...


Darius Plikynas,
Povilas Daniušis
 
Kompiuterinis intelektas ir daugiaagentės sistemos socialinių mokslų srityje
 
15,64 Eur
978-9955-528-18-0
Ši monografija – vienas pirmųjų veikalų, socialinio mokslo kontekste pateikiančių Lietuvos skaitytojams sistematišką apžvalginį įvadą į kompiuterio intelekto bei daugiaagenčių sistemų sritį. Leidinio autoriai tikisi, kad perskaičiusiems knygą šios sritys nebeatrodys svetimos, greičiau – artimos ir natūraliai priimtinos. Monografijoje aptariami imitacinių modelių konstravimo principai daugeliu atvejų yra ne dirbtinai stilizuoti, o tiesiog adaptuoti pagal puikiai ...
  
>> Daugiau...


Laima Šapalienė,
Sigita Valentukevičienė,
Jūratė Zakarienė
 
Verslo plano ekonominių skaičiavimų pagrindai
 
11,85 Eur
978-609-8122-05-3
       Atsigaunant Lietuvos ekonomikai, gerėjant verslumo rodikliams šalyje dažnas iš mūsų pradeda galvoti apie verslo kūrimą. Fizinis asmuo gali užsiimti individualia veikla (tai veikla įsigijus verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą) arba steigti juridinio asmens teises turinčias įmones. Įmonių veiklos tipų pasirinkimas gana platus – nuo mažųjų ...
  
>> Daugiau...


Aldona Dulinskienė,
Jadvyga Jurevičienė,
Vilija Kolaitienė
 
Buhalterinės apskaitos užduotys
 
12,94 Eur
ISBN 978-609-8122-21-3

Tai antrasis pataisytas ir papildytas „Buhalterinės apskaitos užduotys“ leidinys, kuriame atnaujintos užduotys, pataisyti pirmajame leidime pasitaikę netikslumai. Naujame leidinyje apskaitos duomenys pateikti eurais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatas.

 

„Buhalterinės apskaitos užduotys“ skirtos studijuojantiems finansus, buhalterinę apskaitą, ekonomiką ar verslo vadybą ...

  
>> Daugiau...
© 2021 Visos teisės saugomos UAB „Ciklonas“